Fundació Salut Mental Catalunya

Fundació Salut Mental Catalunya
tiene 31,40€ en aportaciones
¡Colabora con tu gesto solidario!

Fundació Salut Mental Catalunya

Millorem la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, acompanyant-los en el domicili, oferint activitats de respir, fomentant el seu apoderament i integració social, i lluitant pels seus drets.