Fundació El Xop

Fundació El Xop
tiene 41,99€ en aportaciones
¡Colabora con tu gesto solidario!

Fundació El Xop

Fundació El Xop té per missió la defensa dels drets i la dignitat de les persones discapacitades intel·lectuals, a través de l'administració de bens de tot tipus per destinar-los al finançament d'activitats i serveis en defensa de les persones discapacitades.