ACIM Associació Catalana per la Infància Maltractada

ACIM Associació Catalana per la Infància Maltractada
tiene 29,41€ en aportaciones
¡Colabora con tu gesto solidario!

ACIM Associació Catalana per la Infància Maltractada

Des d’ACIM tenim clars uns propòsits fonamentals que, gràcies a l’ajuda de diversos/es professionals, voluntaris/es i socis/es, ens permeten dur a terme la nostra missió principal: vetllar pels drets dels infants i joves.
 
ACIM esdevé així una associació que treballa per:
 
- Defensar els Drets de la Infància i l'Adolescència.
- Lluitar per eradicar el maltractament infantil.
- Sensibilitzar totes aquelles persones, professionals o no, famílies, ciutadanía en general, de cara a un bon tracte als infants.
- Prevenir i eliminar qualsevol acte de violència i/o abús i fomentar pràctiques que permetin una millor qualitat de vida.
Promocionar i coordinar esforços encaminats a la defensa de la infància i en el desenvolupament de polítiques i recursos que promoguin el bon tracte.